سرویس خدماتی در موارد اضطراری

در موارد زیر با

 تماس بگیرید(037 65)31 85 0 با شمارۀ Jahn Wach

  • از کار افتادن شوفاژ
  • قطع شدن برق در تمامی ساختمان
  • قطع شدن آب آشامیدنی
  • ترکیدن لوله
  • آتشسوزی
  • بوی گاز
  • خسارات طوفان

نقص وعیب در کلید چراغها، چکیدن آب از لوله ها و نظیر ها آن مربوط به سرویس خدماتی نمیباشند! شمارۀ تماس تلفنی در ساعات خارج از کار دفتر نیز جواب میدهد.

Sprachen / Languages:

DE · EN · CZ · ES · HU · PL
RU · SR · FR · ALB · AR · FA

® WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT REICHENBACH GMBH
IMPRESSUM · DATENSCHUTZ