مرکز اطلاعات

روش درست برای گرم کردن و تهویه هوا در منزل

اطلاعات کافی و عمل کرد درست در این زمینه نه تنها برای محیط زیست بهتر، بلکه به نفع اقتصادی شما نیز خواهد بود. اول به اطلاعات مهم و کلی زیر دقت نمایید.

خاصیت هوا در کل

 • هوای سرد ذرات رطوبت را کمتر جذب میکند
 • هوای گرم ذرات رطوبت را بیشتر جذب میکند

جمع شدن رطوبت روی پنجره و دیوار "عرق کردن پنجره و دیوار" از داخل به علت هوای گرم و مرطوب داخلی بوده ورطوبت بطور مداوم روی پنجره ها و دیوارها نشسته، تبخیر می نماید. این اتفاق بیشتر در زمستان می افتد.

چگونه و در چه مکانی (معمولاً) کپک یا به عبارتی پوپنک به وجود میاید؟ زرات بسیار کوچک پوپنک یا کپک همیشه در فضای داخل وجود دارند. چنانچه دیوارها سرد باشند و رطوبت فضای داخلی بلند باشد، کپک یا پوپنک به دور قاب پنجره یا گوشه های دیوار مینشیند. که ما آن را به شکل کپک مشاهده می کنیم. 

به این دلیل دارای اهمیت است که: 

 • لهای خود را در ارتباط مستقیم با دیوار قرار ندهید. (حد اقل پنج سانتیمتر فاصله داشته باشد)
 • مبلها و روکشها را در ارتباط مستقیم جلوی شوفاژ یا مرکزگرمی ها قرار ندهید.
 • مبلهایی را که سطح بزرگی از دیوار را میپوشانند جلوی دیوارهایی که دیوار خارجی محسوب میشوند قرار ندهید.

هنگام گرم کردن توجه کنید که:

 • تمامی اتاقها باید بطور مداوم گرم شوند.
 • رطوبت هوارا اندازه گیرید وچنانچه لازم باشد باهوا دادن رطوبت هوا را تنظیم کنید.
 • شوفاژها باید هنگام هوا دادن بسته باشند.

هنگام هوا دادن به منزل توجه کنید که:

 • هر روز چند بار (٥- ١٠دقیقه ) این عمل تکرار شود.
 • پنجره هایی را که روبروی هم قرار دارند همزمان باز کنید = جریان هوا (در صورتیکه شرایط فصلی مناسب باشد).
 • اتاقهایی را که آب و رطوبت در آن بیشتر است (مانند حمام، آشپزخانه و اتاق خواب) بیشتر هوا دهید.
 • شوفاژها در هنگام تهویه هوا باید بسته باشند 

Sprachen / Languages:

DE · EN · CZ · ES · HU · PL
RU · SR · FR · ALB · AR · FA

® WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT REICHENBACH GMBH
IMPRESSUM · DATENSCHUTZ